algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 MisterM Online Solutions: de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56532466.
1.2 Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de diensten heeft verstrekt.
1.3 Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan MisterM Online Solutions om tegen betaling diensten te verrichten.
1.4 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van MisterM Online Solutions.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door MisterM Online Solutions gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en alle overige door MisterM Online Solutions verrichtte handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met MisterM Online Solutions, een door MisterM Online Solutions gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en MisterM Online Solutions en in deze algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd door MisterM Online Solutions, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door MisterM Online Solutions gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft MisterM Online Solutions het recht de prijzen in de offerte of overeenkomst aan te passen.
3.3 Bij acceptatie van de offerte is er sprake van een overeenkomst. Deze kan niet teruggedraaid worden. De opdracht wordt dan ook in gang gezet en er zal gefactureerd worden.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
4.4 Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht MisterM Online Solutions niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht.
4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, worden aanmaningskosten met een hoogte van €15 in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener, in welk geval de opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings) schade. Verrekening door de opdrachtgever met een openstaande vordering op MisterM Online Solutions wordt hierbij uitgesloten.

5. Levering van diensten

5.1 MisterM Online Solutions zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MisterM Online Solutions de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
5.2 Opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen en gelden als een benadering. De levertermijn gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3 Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Meerwerk

6.1 Indien MisterM Online Solutions op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de opdracht zijn opgenomen, zal MisterM Online Solutions deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6.2 De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor MisterM Online Solutions geen enkele aansprakelijkheid.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal MisterM Online Solutions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke materialen, gegevens en inlichtingen verschaffen en alle mede­werking verlenen. De opdrachtgever staat er je­gens MisterM Online Solutions voor in dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is.
7.2 De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het testen en controleren van de website en/of andere eindproducten.

8. Naamsvermelding en promotie

8.1 MisterM Online Solutions heeft het recht de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 MisterM Online Solutions heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar MisterM Online Solutions te plaatsen op de website van de opdrachtgever.

9. Opschorting en ontbinding

9.1 MisterM Online Solutions is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken wanneer de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of wanneer de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MisterM Online Solutions zijn verstrekt.
9.2 Bovendien is MisterM Online Solutions gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met MisterM Online Solutions gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.
9.3 In geval van overmacht is MisterM Online Solutions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat MisterM Online Solutions tot schadevergoeding verplicht zal zijn.
9.4 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan MisterM Online Solutions kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
9.5 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9.6 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

10. Aansprakelijkheid

10.1 MisterM Online Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
10.2 Voor zover MisterM Online Solutions bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop MisterM Online Solutions weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MisterM Online Solutions op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met MisterM Online Solutions of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MisterM Online Solutions.
10.3 MisterM Online Solutions kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
10.4 De aansprakelijkheid van MisterM Online Solutions zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Al het door MisterM Online Solutions vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van MisterM Online Solutions niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
11.2 Het eigendom van de door MisterM Online Solutions verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij MisterM Online Solutions, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
11.3 In het laatste geval kan MisterM Online Solutions hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is MisterM Online Solutions gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
11.4 MisterM Online Solutions behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Reclamering

12.1 De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens MisterM Online Solutions vervalt.
12.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
12.3 Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Buitengebruikstelling

13.1 MisterM Online Solutions heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
13.2 MisterM Online Solutions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens MisterM Online Solutions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MisterM Online Solutions zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van MisterM Online Solutions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14. Diverse bepalingen

14.1 MisterM Online Solutions kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.
14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen MisterM Online Solutions en de opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.
14.3 Zowel MisterM Online Solutions als de opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14.4 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.